Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe 

Ovim uslovima korišćenja uređuju se način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja kupoprodaje predmeta, kao i pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje Web prodavnice ( www.ledmrezasrbije.rs), koja posluje u okviru sistema privrednog društva Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac, sa registrovanim sedištem na adresi Aleksandra I Karadjordjevića 51/S2/16,  Kragujevac (u daljem tekstu: Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac.).

Pristup proizvodima Web prodavnice biće omogućen sedam dana u nedelji, 24h dnevno. Izuzetno, prodavnica može da bude privremeno nedostupna, usled rutinskog tehničkog održavanja, kao i drugih okolnosti za koje Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac ne odgovara, a u skladu sa članom 6. ovih Uslova korišćenja.

Web prodavnica sadrži katalog proizvoda koji sadrži spisak proizvoda, kao i:

 • naziv i opis proizvoda;
 • najmanje jednu fotografiju proizvoda;
 • druge podatke o proizvodu.

Svako korišćenje Web shop-a u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac i kršenjem Uslova korišćenja.

Web shop je namenjen realizaciji posredovanja putem interneta, i drugih sredstava komunikacije, kao i promociji elektronske trgovine.

2. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD)-za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji ćete biti zaduženi biće izrađen u Vašoj lokalnoj valuti.

3. Registracija korisnika

Jednokratnim pristupom radi realizovanja kupoprodaje (kupovina kao “Gost”), pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije radi realizovanja kupoprodaje (kupovina putem telefona), kao i pristupom u informativne i edukativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Web shop-a u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Registracija korisnika na našem sajtu nije omogućena.

Korisnik je prilikom svakog unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi s tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih zakonom zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih uslova i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac će u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje sam Korisnik unese korišćenjem Web shop-a neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

4. Cene

Cene proizvoda na sajtu www.ledmrezasrbije.rs su isključivo na upit

5. Način plaćanja

Plaćanje Proizvoda preko sajta www.ledmrezasrbije.rs može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun  Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac.

6. Dostava

Dostava naručenih Proizvoda putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Po evidentiranju naručenih Proizvoda, vrši se provera podataka za koje Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Korisniku se dostavlja potvrda o mogućnosti kupovine Proizvoda, nakon čega se naručeni Proizvod isporučuje Korisniku.

7. Reklamacije i povraćaj robe

Sve reklamacije primamo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. Zakon).

Ukoliko ste primili pošiljku, te ustanovili:

 • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu
 • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu
 • Da niste dobili proizviod koji ste poručili a nalazi se na računu
 • Da ste dobli proizvod koji je oštećen
 • Da ste dobili proizvod koji ne radi

molimo Vas da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema telefonskim ili putem mail-a. Ako niste u mogućnosti da nas obavestite u ovom roku, obavestite nas što pre budete mogli. U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac.  Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, zameniti proizvod sa novim ili izvršiti povraćaj novca.

Kupac robu može da vrati samo UZ FISKALNI RAČUN i napisan RAZLOG VRAĆANJA:

 1. Kada se vrši poručivanje robe preko Web shop-a, odnosno slanjem robe kurirskom službom, krajnji kupac zakonski može vratiti robu u roku od 14 dana od kucanog računa. U oba slučaja se obračunavaju i radni i neradni dani.
 2. Ukoliko kupac vraća artikal koji je dobio putem kurirske sluzbe, zakonski rok za ovo u odnosu na datum sa fiskalnog racuna je 14 dana. Kupac na adresu treba da pošalje:
 • Artikal koji vraća i garantni list
 • Originalni fiskalni račun
 • Napisan na papiru razlog vraćanja

Proizvod koji se vraća mora biti u istom stanju kao i kada je nabavljen i mora sadržati svu tehničku dokumentaciju (uputstvo, izjavu o saobraznosti, garanciju ukoliko podleže garanciji, pakovanje itd). Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac. Posle 14 dana od dana prijema Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac nije obavezan da vrati novac ili zameni robu.

Po prijemu ovako poslate robe služba će utvrditi stanje i ispravnost artikla i obavestiti nas da možemo razdužiti kupca ili poslati neku zamenu.

8. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio proizvod delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac. Klinska br. 5, 11000 Beograd, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo na način na koji je I primio uplatu.

9. Ograničenje odgovornosti Faros Lumen doo

Korišćenje Web shop-a Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac je na isključivu odgovornost korisnika.

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac ne garantuje neprekidnost korišćenja prodavnice niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove prodavnice.

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

10. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Politika privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovom Politikom.

11. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac ima isključiva autorska prava na Web shop-u , kao i na pojedinim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac, smatraće se povredom autorskog prava, te će Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

 1. Prelazne i završne odredbe

Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac i člana u vezi sa korišćenjem Web shop-a ,primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.ledmrezasrbije.rs, a počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani Videomedia mreža led bilborda d.o.o. Kragujevac.

U Kragujevcu 15.02.2021. godine.

Direktor Draško Savić

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.

Advertise your brand in top locations
Pančevo
Pančevo, centar - TC Big ul. Miloša Obrenovića
Aranđelovac
Arandjelovac Knjaza Miloša centar grada I
Aranđelovac
Arandjelovac Knjaza Miloša centar grada II
Beograd
Autoput - naplatna rampa Vrčin, Beograd
Bačka Palanka
Bačka Palanka, centar pešačke zone
Beograd
Beograd - Airport City
Najnovije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram